Հավասար հնարավորություններ ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի մշակութային իրավունքների իրագործման համար. հարստություն բազմազանության միջոցով


Հայտարարություն

Ծրագիրն իրականացվում էՀԿ Կենտրոնքաղաքացիական հասարակության զարգացման կազմակերության , Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի (ՔԶՀՀ) և Ուկրաինայի “ԳՈՒՐՏ Ռեսուրս Կենտրոն”-ի կողմից`Եվրոպական Միության ֆինանսական աջակցությամբ:
Ծրագրի նպատակն է` ապահովել մշակութային բազմազանությունը և աջակցել ազգային փոքրամասնությունների մշակույթի պահպանմանը`հզորացնելով  Հայաստանում և Ուկրաինայում տեղական ինքնակառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և մշակութային կառույցների ղեկավարների կարողությունները:
Ծրագրի խնդիրներն են`
·         Զարգացնել տեղական կառավարման մարմինների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և մշակութային կառույցների ղեկավարների կարողությունները` Ուկրաինայում և Հայաստանում ազգային փոքրամասնությունների մշակույթների պահպանման գործում:
·         Մշակել մշակութային զարգացման պլաններ/ծրագրեր, որոնք կներառեն ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի կարիքները:
·         Ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի համար ներկայացնել նորարար ծառայություններ մշակութային ոլորտում, որոնք հիմնված կլինեն տեղական համայնքային կառույցների ցանցի վրա, որը վերակառուցվել է Ուկրաինայում և Հայաստանում Սոցիալական Ներդրումային Հիմնադրամի աջակցությամբ
·         Հզորացնել ՈՒկրաինայի, Հայաստանի և Լեհաստանի միջև կապն ու երկխոսությունը մշակութային բազմազանության պահպանման ոլորտում և մշակույթի հասանելիության ուղիներ ստեղծել խոցելի խմբերի համար:

Ծրագրի  իրականացման ընթացքում Հայաստանում և Ուկրաինայում կընտրվեն 20 թիրախ համայնքներ, կձևավորվեն համայնքային ակտիվ խմբեր ,  կիրականացվի կարողությունների զարգացման դասընթացներ և կնախագծվեն մշակութային զարգացման ծրագրեր:
Ծրագրի ընթացքում կիրականացվեն դասընթացներ հետևյալ թեմաներով`
Դասընթացների թեմաներ
Ազգային փոքրամասնությունների կարիքների վերհանում
Միջմշակութային կառավարում
Համայնքային զարգացումը բազմամշակութային միջավայրում
Առաջնորդություն և համագործակցության հաստատում
Բազմազան և նորարար գործիքների կիրառությունը մշակութային կառավարման մեջ
Ծրագրի կառավարում

Ծրագրին մասնակցելու համար խնդրում ենք շահագրգիռ համայնքներին լրացնել կից հայտը:
Հայտերի լրացման վերջնաժամկետն է ëáõÛÝ Ãí³Ï³ÝÇ Ù³ñïÇ 10-Á: Հայտերը պետք է Ý»ñϳ۳óÝ»É §ÐΠλÝïñáݦ øм ÐÎ-Ç ·ñ³ë»ÝÛ³Ï` ù. ì³Ý³Óáñ, ÜŹ»ÑÇ 9/2³ կամ ուղարկել Արփինե Հակոբյանին  arp-hak@mail.ru  էլ հացեով:
гñó»ñÇ ¹»åùáõ٠ϳñáÕ »ù ½³Ý·³Ñ³ñ»É`  091 64 33 17:
Ակնկալում ենք Ձեր ակտիվ մասնակցությունը` ի նպաստ Ձեր համայնքի զարգացմանը:


                                                         
Համայնքների մասնակցության հայտ

1.      Համայնքի անվանումը­­­­­­­­­­­­­__________________________________

2.      Մարզը________________________________________________


3.      Բնակչության թիվը_____________________________________


4.       Ինչպիսի ենթակառուցվածքներ կան համայնքում /կարող եք նշել մեկից ավելի պատասխան/

·         Մշակույթի տուն
·         Համայնքային կենտրոն
·         Ակումբ/ ցերեկային կենտրոն
·         Գրադարան
·         Արվեստի դպրոց
·         Դպրոց
·         Նախակրթարան
·         Երաժշտական դպրոց
·         Հասարակական կազմակերպություն
·         Այլ____________________________________5.      Կան արդյոք համայնքում ազգային փոքրամասնություններ
Այո____                                  Ոչ____ /ԵԹԵ ՈՉ ԱՊԱ ԱՆՑԵՔ ՀԱՐՑ  8 /

6.      Եթե այո, ապա նշեք խնդրեմ ինչ ազգության են պատկանում և քանի հոգի են

·         _________________________          _______________________
/Ազգությունը/                                      /քանակը/

·         _________________________          _______________________
/Ազգությունը/                                      /քանակը/

·         _________________________          _______________________
/Ազգությունը/                                      /քանակը/


7.      Կան արդյոք Ձեր համայնքի ազգային փոքրամանությունների համայնքի ղեկավարներ/պատասխանատու անձիք
Այո________                          ՈՉ_____________8.      Եթե այո, նշեք խնդրեմ այդ անձանց կոնտակտային տվյալները
·         _______________________________
·         _______________________________
·         _______________________________
·          


9.      Կան արդյոք համայնքում այլ  խոցելի խմբեր
Այո________                          ՈՉ_____________


10.  Եթե այո, նշեք խնդրեմ ինչպիսի խոցելի խմբեր կան համայքում
11.  Կցանկանայիք մասնակցել “Հավասար հնարավորություններ ազգային փոքրամասնությունների և խոցելի խմբերի մշակութային իրավունքների իրագործման համար” ծրագրին
Այո________                                ՈՉ_____________    
                 

12.  Ինչ եք ակնկալում ունենալ ծրագրի ավարտին13.  Ինչպիսի ներդում կարող եք ունենալ ծրագրի արդյունավետ իրագործման համար
 

Комментарии